Privacy Statement

Van Halteren Technische Installaties hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen wij u informatie geven over hoe ons bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed als mogelijk uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Van Halteren Technische Installaties houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Van Halteren Technische Installaties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Van Halteren Technische Installaties
t.a.v. de heer M. van Halteren
Dortmundstraat 24
7418 BH Deventer
info@vhti.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst (o.a. afhandeling garanties). Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zolang de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer bestaat. Hierna worden gegevens gearchiveerd en ten hoogste 7 jaar bewaard om te zorgen dat bij vernieuwing van de relatie niet alle gegevens opnieuw gevraagd hoeven worden. De termijn van 7 jaar is tevens gelijk aan de periode welke de belastingdienst oplegd om bedrijfsgegevens te bewaren. Dit omvat zowel de alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van Halteren Technische Installaties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.